מדיניות תנאי שימוש

הגדרות

"תוכנה" – תוכנה להפקת חשבוניות מס ומסמכים דומים.

"מסמך ו/או חשבונית" – כל מסמך אך לא רק, אשר הופק על ידי המשתמש באמצעות התוכנה בין בתשלום  ובין שלא בתשלום.

כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר "Invoice-maven" (להלן: "האתר" ו/או "החברה") מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הגולשים באתר לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ומעידים על הסכמת הגולשים, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 3. אתר זה נמצא בבעלות חברת "מייבן פתרונות לעסקים בע"מ" 516603933 (להלן: "החברה"), משרדיה רשומים בכתובת אליהו חכים 8, תל אביב, טלפון: 03-9497979 פקס: 03-9497979 מייל support@invoice-maven.co.il
 4. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
 5. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו') כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים הזמינים באתר ו/או כל סחורה אחרת הנמכרת באתר, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות דנן.
 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות הגולש לא ישמשו בפרשנות התקנון.
 8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 9. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר  ועניין.
 10. הגולש באתר זה מקבל בזאת רשות לעשות באתר שימוש אישי בלבד. כל שימוש מסחרי כזה או אחר באתר זה נאסר באופן מפורש וכל משתמש שיעשה זאת ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מנהלי האתר, יהא חשוף לתביעה משפטית ולתשלום פיצויים. ככל וברצון הגולש לעשות שימוש מסחרי באתר, עליו לבצע פניה למנהלי האתר.
 11. ידוע לגולשים באתר כי, בעת פתיחת חשבון, הזמנת מוצרים או שירותים לרבות עיון ו/או גלישה באתר, מהווה הסכמה להוראותיו של תקנון זה.

תוכן האתר

 1. האתר מכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של החברה ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילותה זו לרבות רכישה דרך האתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי האתר עשוי לכלול מידע משוער ו/או ציפיות עתידיות וכיו"ב וכי כל מידע כאמור אינו ודאי ותלוי במכלול רב של גורמים. מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת.
 3.  לפיכך, אין להסתמך על האמור לעיל והחברה אינה יוצרת כל מצג ו/או נושאת באחריות כלשהי לגביו. מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים, רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים, פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו באתר, ככל שיכללו, אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו.
 4. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ו/או השימוש בו לרבות. החברה אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים", כהגדרתם להלן, ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישורים אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו).
 5. החברה תהיה רשאית לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 15 לעיל מובהר כי החברה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות הפרקים שלהלן.
 6. ידוע למשתמשי האתר והגולשים בו, כי התוכן המפורסם באתר לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

תכני גולשים

 1. החברה רשאית להפעיל במסגרת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אפיקי תקשורת שונים בהם יתאפשר לגולשים להביע דעה ו/או להגיב ו/או לענות על שאלות וסקרים ו/או להציג שאלות ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע וכן להשתתף בכל אופן שהוא בתוכן האתר (כגון במסגרת צ'אטים, בלוגים, פורומים וכו') (להלן – "תוכן הגולשים").
 2.  מובהר כי, החברה אינה מחויבת בפרסום תכני גולשים באתר וכי פרסומם ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות לעניין אופן הצגתם, מיקומם, משך הזמן בו יוצגו וכיו"ב.
 3. ככל שייכללו באתר תכני גולשים, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות את תכני הגולשים או איזה חלק מהם (בין לפני פרסומם ובין לאחריו).
 4. יובהר, כי החברה אינה אחראית לבחון ולבדוק את אמיתות תוכן הגולשים המתפרסם באתר, יודגש כי האמור בתכנים האמורים אינו מבטא את עמדת החברה. בנוסף מובהר, כי אין בפרסומם של תכני הגולשים במסגרת האתר ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן האתר כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בגינם.
 5. משתמש המעלה או מפרסם תוכן גולשים מטעמו לאתר בכל דרך שהיא (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני וכו') מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו (לרבות תמונה, צילום, איור וכו').
 6. עוד מצהיר המשתמש כי, הוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום תוכן הגולשים מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי.
 7. משתמש כאמור מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן הגולשים שהועלה/ הועבר מטעמו ומסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להשתמש בתוכן כאמור ובכל רעיון ו/או ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שתבחר ולכל מטרה שהיא וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שתבחר (בין בארץ בין בחו"ל), בין בעצמה ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.
 8. החברה תהיה רשאית לשמור ולהשתמש בכל מידע שנדרש על ידה ונמסר לה על ידי משתמשים וגולשים באתר באופן התואם את מדיניות הפרטיות שלה. כל מידע אחר שהועבר לחברה או הועלה לאתר (שלא עקב דרישת החברה) ייחשב לבלתי חסוי והחברה תהיה רשאית לפרסמו או להשתמש בו בכל צורה אחרת.
 9. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול באתר ו/או אשר הועבר במסגרתו אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ"ל. החברה אינה מתחייבת לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר ו/או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו (כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו במסגרת הליך הרשמה לאתר, ככל שיהיה וכו'). במסגרת העלאת  תוכן גולשים לאתר על ידי המשתמשים ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם על ידם הם מאשרים, כי האמור לעיל ידוע להם וכי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור.
 10. המשתמש מצהיר שלא להעלות דברי פרסומת שאינם של החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר כל מידע ו/או תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי (לרבות הזכות לפרטיות). המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לאתר.
 11. למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים באתר, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

השימוש באתר

 1. אין לעשות כל שימוש באתר למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור מפורש לכך מטעם החברה מראש ובכתב.
 2. אין לעשות כל שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות (לרבות במסגרת העלאת תוכן גולשים באופן המנוגד להוראות תקנון זה).
 3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.
 4. אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).
 5. אין להציג את אתר החברה ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם במסגרת אתרי אינטרנט אחרים.
 6. חל איסור מוחלט להעלות תוכן גולשים לאתר בניגוד להוראות סעיף 27 לעיל.
 7. חל איסור מוחלט לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר.
 8. חל איסור מוחלט לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו (כגון על ידי יירוט).
 9. חל איסור מוחלט לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.
 10. אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
 11. המשתמש ו/או הגולש באתר, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי, החברה רשאית למנוע באופן מידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש באתר ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה בהתאם לדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

מדיניות ביטולים

 1.  החברה איננה מתחייבת למסור למשתמשים העתקים כלשהם מהמסמכים אשר הופקו באמצעות האתר ו/או התוכנה והחובה לשמור עותקים כאלה חלה על המשתמש בלבד.
 2. המשתמש מתחייב לשמור ברשותו העתקים מכל מסמך כזה או אחר שיופק על ידו באמצעות האתר ו/או התוכנה, החברה לא תפצה את המשתמש בכל דרך שהיא בגין אובדן נתונים שהיו בחזקתה ו/או בשליטתה.
 3. בביטול מנוי יעשה באמצעות שליחת מייל בלבד לכתובת הבאה: support@invoice-maven.co.il, הביטול בפועל יכנס לתוקפו עד 7 ימי עסקים כהגדרתם במשק, היה ובמהלכם של הימים האמורים יבוצע חיוב – לא יוחזרו כספים למשתמשים.
 4. ביטול המנוי האמור, יתבצע בכפוף לדיני הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ובלבד שהמשתמש יודיע לחברה על רצונו בדבר הביטול באופן המתואר לעיל ובתוך עד 14 ימים ממועד התשלום בפועל; המשתמש יחויב בגין הביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או בסך 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים; עוד מוצהר, כי המשתמש יחויב עבור כלל עלויות הביטול שתישא בהן החברה וזאת כגון עמלות ביטול בחברות האשראי וכיוצ"ב.
 5. החברה איננה מתחייבת להחזר דמי הקמה שונים לרבות, דמי הקמה לפתיחת מסוף סליקה, דמי הטמעה, תוסף לאתר מסחר, כל תשלום שנגבה מבעוד מועד עבור הקמה של פעילות חדשה למנוי וכיוצ"ב.
 6. עוד מוסכם על המשתמשים כי, באשר למסלול מנוי על בסיס חודשי, ביטולו יכנס לתוקפו רק לאחר סיום חודש קלנדרי, קרי, המנוי לא יחודש חודש לאחר מכן ובגין יתרת החודש הקודם לא יוחזרו למשתמשים כספים כלשהם בגין השירותים הניתנים להם ע"י החברה.
 7. באשר למשתמשים המנויים על המסלול השנתי, באפשרותם לבטל מנוי זה באמצעות אתר החברה תחת לשונית "החשבון שלי" על המשתמשים לבחור באפשרות הפסקת החידוש האוטומטי של המנוי וזאת באתר החברה; לאחר ביטול המנוי השנתי, ידוע למשתמשים, כי המנוי השנתי יבוטל וזאת אך ורק לאחר סיומן של 12 חודשים קלנדריים רצופים, כאשר מועד ספירת החודשים מתחיל ממועד התשלום בפועל (והראשון) של המשתמש בגין השירות האמור.

שינויי מדיניות

 1. הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלו (להחליפם, לתקנם, לגרוע מהם ו/או להוסיף עליהם תנאים חדשים) ו/או להוסיף תנאים משפטיים בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותי הספק, וכן רשאי הוא לשנות את חבילות השירות המוצעות למשתמשים ו/או את היקף ו/או תכולת השירות שבכל אחת מהן ו/או את מחירה של כל חבילה, וזאת בהודעה אל המשתמש. שינוי כאמור ייכנס לתוקף לאחר 30 ימים מיום ההודעה, או במועד אחר (מוקדם או מאוחר יותר), כפי שיצוין בהודעה כאמור. ככל שמשתמש המשיך לעשות שימוש בשירותי הספק ו/או במערכת ו/או באתר, או ככל שהמשמש לא סגר את חשבון המשתמש שלו לפני המועד בו נקבע בו יחולו תנאי השימוש החדשים ו/או המתוקנים כאמור ו/או המחיר המתוקן (והכל כאמור לעיל), יראו אותו כאילו מסר את הסכמתו המפורשת לשינויים כאמור. למשתמש שמורה הזכות להודיע לספק שברצונו לסיים את התקשרותו עם הספק לפני מועד השינוי שייקבע כאמור לעיל (ככל שהוא אינו מסכים לשינוי), וסיום כאמור הינו הסעד היחיד השמור למשתמש.
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zאזור פוטר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x