מדיניות תנאי שימוש

Invoice Maven הינה מערכת להפקת מסמכי חשבונאות דיגיטליים והיא רשומה כחוק ברשות המיסים, מספר אישור 206301 להלן השירות.

המערכת מופעלת ע"י MultiSystems ח.פ. 558054615 מפעילת אתר Invoice-Maven – להלן הספק.

עם הצטרפות המשתמש ללקוחות החברה (להלן המשתמש), ועם קבלת שירותיה, מביעים בזאת המשתמשים את הסכמתם לתנאי השימוש של Invoice-Maven.

1. השירות

בתקופת הניסיון המערכת פתוחה חינם למשך 30 יום לשימוש מלא, התקופה מתחילה ברגע שהמשתמש מפעיל את החשבון מייד לאחר ההרשמה.

בתקופת הניסיון תתאפשר הפקה של עד 500 מסמכים בחודש.

2. תנאי אספקה

המוצר הינו מוצר אינטרנטי, והשימוש בו הוא מידי לאחר התשלום. מייד לאחר התשלום ישלח מייל עם חשבונית מס/קבלה על העסקה שבוצעה.

3. פרטיות

החברה מתחייבת בזאת שלא לעשות כל שימוש בפרטי המשתמש ולא להעביר את פרטי כרטיס האשראי ופרטי הלקוח לצד ג'.

מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.

4. ביטול השירות והחזרים כספיים

ניתן לבטל מנוי שנתי באמצעות שליחת הודעת כתובה למייל support@invoice-maven.co.il תוך 14 ימים ממועד ביצוע התשלום. מהתשלום ינוכה 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי. מנוי חודשי ניתן לבטל באמצעות שליחת הודעת כתובה למייל support@invoice-maven.co.il. המנוי יבוטל ולא יבוצע חיוב על החודש הבא. לא יינתן החזר כספי בגין יתרת החודש שלא נוצל שבו התקבלה הודעת הביטול. במידה ולקוח נרשם לשירותי סליקה, לא יינתן כל החזר כספי בגין דמי הקמת המסוף סליקה.

5. הגבלת אחריות

המערכת מסופקת לך "כמו שהיא". הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על פי כל בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.

הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.

6. סמכות שיפוט

על התקשרות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

בית המשפט המוסמך לדון במחלקות הנובעות מהסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

7. שינויי מדיניות

הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלו (להחליפם, לתקנם, לגרוע מהם ו/או להוסיף עליהם תנאים חדשים) ו/או להוסיף תנאים משפטיים בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותי הספק, וכן רשאי הוא לשנות את חבילות השירות המוצעות למשתמשים ו/או את היקף ו/או תכולת השירות שבכל אחת מהן ו/או את מחירה של כל חבילה, וזאת בהודעה אל המשתמש.

שינוי כאמור ייכנס לתוקף לאחר 30 ימים מיום ההודעה, או במועד אחר (מוקדם או מאוחר יותר), כפי שיצוין בהודעה כאמור.

ככל שמשתמש המשיך לעשות שימוש בשירותי הספק ו/או במערכת ו/או באתר, או ככל שהמשמש לא סגר את חשבון המשתמש שלו לפני המועד בו נקבע בו יחולו תנאי השימוש החדשים ו/או המתוקנים כאמור ו/או המחיר המתוקן (והכל כאמור לעיל), יראו אותו כאילו מסר את הסכמתו המפורשת לשינויים כאמור. למשתמש שמורה הזכות להודיע לספק שברצונו לסיים את התקשרותו עם הספק לפני מועד השינוי שייקבע כאמור לעיל (ככל שהוא אינו מסכים לשינוי), וסיום כאמור הינו הסעד היחיד השמור למשתמש.

אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zאזור פוטר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x