Array

הפקת חשבונית מס - להיות עצמאי ולפעול על פי חוק

עצמאים נדרשים למלא את כל חובותיהם כלפי שלטונות המס. הפקת חשבונית מס היא חובה המהווה תנאי הכרחי לניהול העסק. החשבונית מהווה הוכחה לקיומה של עסקה שנעשתה על פי חוק. חלה חובה לרשום כל חשבונית שבעל העסק מוציא. יש המתקשים למלא את חובת הדיווח בעצמם ולכן מפקידים את המלאכה בידי בעלי מקצוע מוסמכים כגון רואה חשבון או יועץ מס.

בד בבד עם התוודעות בעל עסק המעסיק עובדים אל זכויות העובד וכדי למלא אותן, ולא להסתכן בתביעת מי מעובדיו נגדו, חלה עליו חובה להתוודע אל חובותיו שאינן קשורות בעובדיו אלא בהתנהלותו מול שלטונות מס. הפקת חשבונית מס היא אחת מהחובות העיקריות החלות על כל עצמאי המספק מוצר או שירות.

בין עוסק פטור לעוסק מורשה

 

אוהבים את הכתבה?
מוזמנים לנסות את המערכת שלנו!

חודש ראשון חינם

סיווג בעל עסק כעוסק פטור, שאינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אינו מזדכה עליו, ואשר מחזור העסק שלו לא עובר את סכום ה- 100.000 לשנה ( הסכום משתנה אחת בכמה שנים), שונה ממעמדו כלפי החוק של עוסק מורשה שסכום ההכנסות שלו גבוה יותר. יש גם מקצועות שמי שמבקש לעסוק בהם חייה להיחשב עוסק מורשה.

עצמאי שפועל על פי חוק נדרש גם לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי, אשר קובע את גובה התשלום על פי ההכנסה השנתית של המבוטח.

מי ייחשב לעצמאי?

עצמאי ייחשב מי שעוסק בעיסוקו 20 שעות בשבוע לכל הפחות, ההכנסה החודשית שלו עולה על 50% מהשכר הממוצע  במשק, או מי שעוסק בכך 12 שעות בשבוע והכנסתו גבוה ב- 15% מהשכר הממוצע במשק. עצמאי נדרש להוציא חשבונית מס. הפקת חשבונית מס מהווה עדות לקיומה של עסקה. רשום בה מועד ביצוע העסקה, המוצר או השירות שניתנו כנגדה. רישום מסודר, רציף ועקבי של העסקאות מקל הן על העצמאי והן על שלטונות המס לבצע מעקב. חשוב לציין כי צריכה להיות הלימה בין העבודה שבוצעה ( המוצר או השירות שסופק) לבין סכום הכסף שנדרש כתשלום. כל ניסיון להעלים חשבוניות, לנפח את הסכום בהן, להוציא חשבונית מס כוזבת, כדי ליצור מצג שווא של קיום עסקה אף שלא התקיימה כזאת בפועל היא עבירה על החוק.

ניסיונות להערים על שלטונות המס ולבצע עבירות מס נחשב לעבירה חמורה, אשר העונש הצפוי בגינה הוא עונש חמור. הפקת חשבונית מס היא ביטוי מוחשי להתנהלות מסודרת וחוקית. שקיפות היא תנאי הכרחי להתנהלות מסודרת, ובשורה התחתונה היא משתלמת ומועילה לעצמאי.

לצערנו, יש מי שחרף הידיעה כי אם וכאשר ייתפסו בהנפקת חשבוניות מס כוזבות הם ייענשו, התופעה עדיין קיימת במקומותינו. אף שהיחס כלפי מי שלא מבצעים הפקת חשבונית מס כנדרש בשל אי ידיעת החובה להנפיקן או שהם מנפיקים חשבוניות פגומות מבחינה טכנית עשוי להיות סלחני ומקל, לא כדאי לשום עצמאי לקחת את הסיכון ולהנפיק חשבוניות כחוק, וכמתחייב ממנו.

אוהבים את הכתבה?
מוזמנים לנסות את המערכת שלנו!

חודש ראשון חינם

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

לכל הכתבות בבלוג >>
אזור תוכן, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zאזור פוטר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x